Политика конфиденциальности

LIETUVOS DARŽOVIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJOS INTERNETO SVETAINĖS

PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

Lietuvos daržovių augintojų asociacija (toliau – Asociacija) gerbia visų interneto svetainės http://www.ldaa.lt (toliau – Asociacijos interneto svetainė) lankytojų teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teises.

Asociacijos interneto svetainės privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) tikslas – informuoti Jus, kaip yra renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, o taip pat užtikrinti sąžiningą ir skaidrų asmens duomenų tvarkymo procesą.

Asociacija užtikrina, kad fizinių asmenų duomenys yra tvarkomi teisėtai ir renkami šioje Privatumo politikoje nustatytais tikslais. Patvirtiname, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis,

Asociacija vadovaujasi:

 • Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu;
 • Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami šią interneto svetainę, sutinkate su čia aprašytomis sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, bei nesinaudoti jos turiniu ir/ar paslaugomis.

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas – Asociacija, juridinio asmens kodas: 159953943, buveinės adresas: Kauno g.30, Babtai, Kauno r., kontaktai: el. p. ldaa@ldaa.lt

Duomenų subjektas - bet kuris asmuo, duomenų subjektas, kuris naudojasi, naudojosi ar yra išreiškęs norą naudotis Asociacijos paslaugomis, lankosi interneto svetainėje www.ldaa.lt , arba yra kaip nors susijęs su Asociacijos teikiamomis paslaugomis.

Asmens duomenys- bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su asmens duomenimis, kuri yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. 

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas, taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmų rinkinys.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

Asociacija, kaip duomenų valdytojas, tvarko duomenis šiais tikslais:           

 • Asociacijos teikiamų paslaugų grįžtamojo ryšio tikslu (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovaujamas juridinis asmuo ir jo duomenys).
 • Statistikos tikslu (gimimo data, gyvenamoji vieta).
 • Naujienlaiškio siuntimo tikslu (vardas, pavardė, el. paštas)
 • Mokymų, seminarų, projektų, susitikimų organizavimo tikslu (vardas, pavardė, el. paštas).

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLŲ TEISINIS PAGRINDAS 

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šiuo pagrindu:

 • Identifikuoti Jus kaip Asociacijos narį;
 • Suteikti Jums naujausią ir aktualią informaciją apie Asociacijos veiklą;
 • Tikslai, kuriais Asociacija tvarko Jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis pateikiami šioje lentelėje:

Tikslas

Teisinis pagrindas

Asmens duomenys

Identifikuoti Jus kaip Asociacijos narį

Jūsų pateiktas prašymas dėl narystės Asociacijoje

Vardas, pavardė, gimimo data, ūkio valdos kodas, telefono numeris, gyvenamo miesto pavadinimas, elektroninio pašto adresas.

Suteikti Jums naujausią ir aktualią informaciją apie Asociacijos veiklą

Jūsų pateiktas prašymas dėl narystės Asociacijoje

Elektroninis paštas.

Sudaryti sutartį su Asociacija

Jūsų pateiktas prašymas Registruoti konferencija seminarus ir kt., tokio pobūdžio kvalifikacijos renginius

Fizinio asmens duomenys: Vardas, Pavardė, Adresas ir el. paštas. 

Juridinio asmens duomenys: Pavadinimas; Įmonės ir PVM kodai, adresas. 

Statistika

Jūsų pateiktas prašymas dėl narystės Asociacijoje

Statistiniais tikslais Asociacija naudoja tik Jūsų pateiktus duomenis apie miestą, lytį ir gimimo metus, tačiau ši informacija nėra siejama su kita asmenine informacija. Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 

Tais atvejais, kai Asociacija negalės remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, Asociacija prašys Jūsų sutikimo prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis (tokie atvejai, bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).

Tais atvejais, kai Asociacija tvarkys Jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose taisyklėse, Asociacija Jus apie tai informuos pateikdama atskirą pranešimą.

Jeigu Jūs pateikiate Asociacijai kitų su Jumis susijusių asmenų duomenis, turėtumėte Juos informuoti, ir jei reikia, gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti Juos su šia Politika.

DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

Duomenų valdytojas (Asociacija) tvarko tiesiogiai gautus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate, kai Jus atstovaujanti asociacija / organizacija įstoja į Asociacijos narius, kreipiatės dėl Asociacijos teikiamų paslaugų ir jomis naudojasi, registruojatės Asociacijos valdomose duomenų bazėse. Taip Jūsų duomenis Asociacija gauna iš juridinių asmenų, jei Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas ar kitaip su juridiniu asmeniu susijęs asmuo.

Duomenų valdytojo (Asociacijos) tvarkomi asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai šaliai:

 • Jei yra duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • Teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Duomenų valdytojas (Asociacija) įgyvendina protingas organizacines ir technines priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėjo tvarkymo. Asociacija reikalauja iš duomenų tvarkytojų, kuriuos pasitelkia Jūsų asmens duomenų tvarkymui arba kurie teikdami paslaugas Asociacija turi prieigą prie Jūsų duomenų, imtis organizacinių ir techninių priemonių, kurios užtikrintų Jūsų asmens duomenų saugumą ir nepažeidžiamumą.

DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Duomenų valdytojas (Asociacija) saugo asmens duomenis ne ilgiau nei to reikia tikslui, dėl kurio jie buvo surinkti, pasiekti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai:

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys

Saugojimo laikotarpis

Prašyme nurodyti Jūsų duomenys

Kol esate Asociacijos narys

Analitikos duomenys

Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai jums naudojantis svetaine ir subendrinami netrukus po gavimo.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRINCIPAI

Rinkdami ir naudodami Jūsų Asociacijai patikėtus asmens duomenis, Asociacija laikosi šių principų:

 • Jūsų asmens duomenis Asociacija tvarko teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas).
 • Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas).
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 • Teisė gauti informaciją. Turite teisę gauti informaciją apie su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte naudodamiesi Asociacijos svetaine.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, jeigu pastebėjote netikslumų.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas tam tikram laikotarpiui, kai abejojate Jūsų asmens duomenų tikslumu ar įtariate, kad duomenys tvarkomi neteisėtai.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą. Turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis struktūrizuotu, bendruoju, elektroniniu formatu ir perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė atšaukti sutikimą. Savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis galite bet kada atšaukti. Atšaukus sutikimą, duomenys nebebus naudojami tuo tikslu, kuriam sutikimas buvo duotas. Tačiau tai neturės įtakos duomenų apdorojimui, anksčiau atliktam pagal Jūsų sutikimą, galiojimo.

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA IR APSKUNDIMAS

Norėdami pasinaudoti aukščiau išdėstytomis teisėmis, galite pateikti rašytinį prašymą Asociacijai paštu, elektroniniu būdu (jungdamiesi prie Asociacijos interneto svetainės; elektroniniu paštu: http://www.ldaa.lt). Prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Atsakymą į Jūsų Prašymą Asociacija pateiks ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, Asociacijai apie tai pranešus, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Jeigu nesutinkate su Asociacijos  nuomone, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, A. Juozapavičiaus g. 6, LT – 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. p. ada@ada.lt

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, Asociacija informuos Jus apie, Asociacijos nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą Asociacijos svetainėje. Jei naudositės Asociacijos teikiamu turiniu po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei pastebėjote šios Politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į el. paštu ldaa@ldaa.lt